Wij verwachten een aanhoudend goede woningmarkt in 2021 waardoor de planresultaten stabiel zullen zijn en zich gaan ontwikkelen zoals geprognosticeerd in de grondexploitaties. Ook de vraag naar bedrijventerreinen en overige voorzieningen is goed. Of dat tot stabiele resultaten leidt is afhankelijk of er een match kan worden gevonden tussen de beschikbare gronden en de vraag uit de markt.
De effecten van het corona-virus zijn nog niet zichtbaar in de belangstelling voor en uitgifte van gronden, maar zorgen wel voor enige onzekerheid over de ontwikkelingen in 2021.

In 2021 wordt de grondexploitatie van de Teugseweg (Cluster Stadsentree) herzien. Dit betekent geen reguliere actualisatie op basis van autonome ontwikkelingen, maar een herziening op basis van nieuw voorgestelde planinhoudelijke uitgangspunten. Deze wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Afhankelijk van de ontwikkelingen is het ook nog denkbaar dat de grondexploitatie niet wordt herzien, maar wordt afgesloten.

We zijn de mogelijkheden aan het bezien om de gronden van Heetenstraat, Shitaflat en voormalige Speeltuinlocatie en Wittenstein te ontwikkelen.

Om een goede invulling te geven aan de controlerende rol van de raad, wordt de raad vanaf 2019 met een tussentijdse actualisatie van de grondexploitaties geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Deze tussentijdse actualisatie is middels de tweede kwartaalrapportage 2020 vastgesteld.

Ten opzichte van het Meerjarenperspectief Grondzaken 2019 (Jaarrekening 2019) zijn de resultaten van de grondexploitaties met €0,41 miljoen afgenomen. Dit nadat de verbetering van het resultaat van de grondexploitatie A1 Bedrijvenpark met €1,1 miljoen al eerder is verwerkt. Voor de verlieslatende grondexploitaties is per 1-1-2020 een verliesvoorziening van €48.798.911 beschikbaar. Deze wordt opgehoogd met €305.090 tot €49.104.001.

Het resultaat van de winstgevende grondexploitaties (voor winstneming) neemt af van €4.263.141 (per 1-1-2020) tot €4.153.298, een afname van €109.843.

Voor €6.568.831 aan netto risico's wordt specifiek weerstandsvermogen aangehouden. Dat is een afname van €187.025 ten opzichte van de jaarrekening 2019.

Per saldo zijn de consequenties voor het benodigde weerstandsvermogen (verliesvoorziening en risico’s) met €0,12 miljoen verslechterd ten opzichte van de jaarrekening 2019 (na verwerking van een verbetering van €1,1 miljoen door besluitvorming over het A1 Bedrijvenpark). Deze mutaties zijn bij de tweede kwartaalrapportage 2020 door de raad vastgesteld.