Wij werken bij het vaststellen van grondexploitaties in twee stappen. Eerst wordt de raad gevraagd in te stemmen met de inhoudelijke uitgangspunten, vastgelegd in een integraal stedenbouwkundig plan. Daarna maken wij een grondexploitatie waarin wij deze uitgangspunten hebben vertaald.

Steenbrugge 2e fase

De huidige grondexploitatie van Steenbrugge kent een negatief resultaat van €0,98 miljoen. Voor de ontwikkeling van de 2e fase is een intentieovereenkomst en een zes-partijen overeenkomst gesloten met de betrokken marktpartijen. Op 12 mei 2020 heeft het college besloten om de intentieovereenkomst te beëindigen. De belangrijkste reden om deze te beëindigen was het niet halen van de afgesproken planning, waardoor er grote vertraging in de verdere ontwikkeling zou ontstaan. Met het beëindigen van de intentieovereenkomst wordt teruggevallen op eerdere overeenkomsten die de gemeente heeft met diverse partijen, waaronder met grondeigenaar Van Wijnen. Concreet betekent het dat de gemeente de regie heeft over het gehele stedenbouwkundig plan, uitwerking bestemmingsplan voor Fase 2 en 3. Iedere grondeigenaar doet zijn eigen grondexploitatie.
Inhoudelijke basis is een concept ontwikkelperspectief dat onderzocht wordt op haalbaarheid. Dit ontwikkelperspectief wordt tezamen met de herziene grondexploitatie ter besluitvorming in 2021 aan de raad voorgelegd.

Bedrijventerrein A1

Het resultaat van de grondexploitatie Bedrijvenpark A1 is €30,2 mln negatief. Op 8 april 2020 heeft de raad de ontwikkelstrategie West vastgesteld. Hiermee is de start van het westelijk deel feitelijk gegeven. Tevens is op 22 april 2020 door de raad akkoord gegeven op de aankoop van de een deel van de gronden in het westelijk plandeel. Hiermee heeft de gemeente de gronden beschikbaar voor de aanleg van de bufferzone, een groot deel van de grondwal en waterretentie. Deze voorzieningen zijn randvoorwaardelijk bij de ontwikkeling van west tot bedrijventerrein.
In 2021 worden de gronden van dat deel bouwrijpgemaakt.

Cluster Stadsentree, Teugseweg

De ontwikkeling van het plan Deventer Experience in de Stadsentree van Deventer is complex. Het gebied biedt kansen voor de ontwikkeling van een duurzaam mobiliteitspunt, maar nieuwe functies genereren meer verkeer. Dat levert zonder aanpassingen problemen op bij de aansluiting op de Zutphenseweg. Eind 2020 wordt tezamen met de overige grondeigenaren in het gebied nader de ontwikkelingskansen onderzocht. De resultaten daarvan worden, tezamen met een herziene grondexploitatie aan de raad voorgelegd. Mogelijk leidt de verkenning tot de conclusie dat de raad wordt gevraagd de grondexploitatie af te sluiten.