Op basis van de reguliere begroting wordt hierna een tabel gepresenteerd met verschillende vervangingsinvesteringen. De kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien zijn meegenomen in de exploitatielasten vanaf het jaar nadat de investering is afgerond.

(bedragen x €1.000)

Projectomschrijving

Programma

Taakveld

Totaal

2021

2022

2023

2024

Dekking

ICT

Bedrijfsvoering

Overhead

9.356

2.422

2.477

1.441

3.016

Egalisatiereserve DOWR-i

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

Leefomgeving

Riolering

2.491

1.393

1.098

Rioolheffing

Meerjarenonderhoudsprogramma openbare ruimte (MJOP)

Leefomgeving

Verkeer en vervoer

8.249

3.670

2.235

1.914

430

MJOP-MIND 2019-2022

Vervanging elektra markt

Economie en internationaal beleid

Bedrijfsloketregelingen

192

192

Programma

Totaal

20.288

7.485

6.002

3.355

3.446

ICT

Op basis van de Roadmap ICT zijn de (vervangings)investeringen voor de komende jaren benoemd. Tijdige vervanging is strikt noodzakelijk vanuit het oogpunt van continuïteit en informatiebeveiliging.

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

Het vastgestelde Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) geeft de vervangingsinvesteringen weer tot en met 2019. Het GRP is verlengd tot 2020. De investeringen in riolering zijn opgenomen in het MJOP MIND 2021-2024. Investeringen in riolering worden integraal opgepakt in combinatie met bijvoorbeeld reconstructies of buurtaanpak projecten.

Meerjarenonderhoudsprogramma openbare ruimte (MJOP)

In het MJOP-MIND 2021-2024 zijn de vervangingsinvesteringen opgenomen. Het gaat onder andere om het omvormen van wegen, fietspaden, kruispunten en rotondes. Centrale doelstelling van deze MJOP projecten is het verbeteren van de constructieve staat van de hoofdrijbaan en  het verbeteren van de verkeersveiligheid en fietsvoorzieningen.

Vervanging elektra markt

In 2022 is de vervanging van de elektriciteitsvoorziening van de weekmarkten voorzien. Dit betreft de reguliere vervanging van de elektriciteitsvoorziening (ondergrondse putkasten) op de Brink.