Op basis van de geprioriteerde investeringsplanning worden hieronder twee tabellen gepresenteerd met de verschillende investeringsprojecten. We maken daarbij onderscheid in investeringen waarvoor de middelen zijn vrijgegeven en investeringen waarvoor de raad middelen heeft gereserveerd, maar waarvoor de middelen nog niet zijn vrijgegeven.

Uitbreidingsinvesteringen waarvoor middelen zijn vrijgegeven (bedragen x €1.000)

Projectomschrijving

Programma

Taakveld

Totaal

Dekking

Fietsparkeren binnenstad

Leefomgeving

Verkeer en vervoer

480

Reserve gemeentebrede investeringen

Winkelcentrum Colmschate

Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke ordening

600

Algemene middelen

van Hetenstraat

Herstructurering en vastgoed

Beheer overige gebouwen

105

Ontwikkeling verkoop grond

de Dreef

Herstructurering en vastgoed

Beheer overige gebouwen

58

Ontwikkeling verkoop grond

Shitaflat en speeltuinlocatie

Herstructurering en vastgoed

Beheer overige gebouwen

236

Ontwikkeling verkoop grond

Oranjekwartier

Herstructurering en vastgoed

Beheer overige gebouwen

415

Ontwikkeling verkoop grond

Brinkgarage

Leefomgeving

Parkeren

2.325

Reserve parkeren en voorziening parkeerbijdrage bouwbijdragen

Lebuinuspleinen

Leefomgeving

Verkeer en vervoer

2.760

Algemene middelen

Grondexploitaties

Herstructurering en vastgoed

Grondexploitaties en fysieke bedrijfsinfrastructuur

PM

Ontwikkeling verkoop grond en verliesvoorziening

Totaal

6.979

Fietsparkeren binnenstad

Om de binnenstad bereikbaar te maken en te houden zijn meer logische en bereikbare fietsparkeerplekken noodzakelijk. Daarvoor heeft de Raad in 2016 een krediet van €900.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen worden ingezet om de onbewaakte parkeermogelijkheden voor fietsers in de binnenstad te verbeteren. Een deel van deze investering wordt in 2021 uitgevoerd.

Winkelcentrum Colmschate

Wij geven een kwaliteitsimpuls aan het openbaar gebied in het vernieuwde winkelcentrum De Flora in Colmschate. Een deel van deze investering wordt in 2021 uitgevoerd.

Diverse ontwikkellocaties

Voor een viertal ontwikkellocaties is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Over het al dan niet en via welke strategie het in ontwikkeling nemen van deze locaties wordt ter besluitvorming voorgelegd. Deze voorbereidingskosten worden gedekt uit de grondverkopen.

Brinkgarage

De Brinkgarage wordt permanent gemaakt en gerenoveerd. Het ontwerp is vastgesteld, bestaande uit noodzakelijke investeringen en een pluspakket waaronder het verplaatsen van de entree.

Herinrichting Keizerstraat

Om de aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van de binnenstad te versterken zijn vanuit de binnenstadsagenda middelen vrijgegeven voor herinrichting van de Keizerstraat. Dit kan gekoppeld worden aan het vervangen van de riolering.

Herinrichting Lebuinuspleinen

Het Grote Kerkhof is vanaf 2019 autovrij. Voor de herinrichting van het Grote Kerkhof en de Stromarkt is in 2020 een voorstel aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd en daarmee de middelen voor het Grote Kerkhof definitief vrij gegeven.

Grondexploitatie

De investeringen grondexploitatie zijn in deze paragraaf niet opgenomen. Dit betreffen namelijk investeringen in tijdelijke voorraden die weer worden verkocht (handelsvoorraden). Deze voorraden leiden enkel voor een beperkte periode tot rentelasten in de exploitatie maar niet tot structurele kapitaallasten. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid.

Uitbreidingsinvesteringen waarvoor middelen zijn gereserveerd maar nog niet vrijgegeven (bedragen x €1.000)

Projectomschrijving

Programma

Taakveld

Totaal

Dekking

MIND

Leefomgeving

Verkeer en vervoer

PM

Algemene middelen

Nieuwbouw Marke Zuid VMBO school

Jeugd en onderwijs

Onderwijshuisvesting

21.600

Stelpost gemeentebrede investeringen en reserve onderwijshuisvesting

Nieuwbouw Marke Zuid Sporthal

Meedoen

Sportaccommodaties

6.400

Algemene middelen en reserve onderhoudshuisvesting

Sporthal Bathmen

Meedoen

Sportaccommodaties

6.000

Algemene middelen

Kindcentrum Rivierenwijk

Jeugd en onderwijs

Onderwijshuisvesting

650

Algemene middelen

Vaart in de haven

Leefomgeving

Economische havens en waterwegen

1.500

Algemene middelen

Fietssnelweg Deventer-Zutphen

Leefomgeving

Verkeer en vervoer

1.000

MIND

Erfpachtgrond S/Park

Herstructurering en vastgoed

Beheer overige gebouwen

3.000

Erfpacht inkomsten

Totaal

40.150

MIND

Om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te optimaliseren is het MIND kapitaallastenbudget met €50.000 in 2020 en vanaf 2021 structureel €100.000 verhoogd. Het investeringsbudget is afhankelijk van de afschrijvingstermijn. Dit budget is ook beschikbaar voor het verbeteren van de integrale toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mindervaliden en verbeteren van wegen in het buitengebied. Via een afzonderlijk raadsvoorstel zal de raad gevraagd worden de middelen vrij te geven.

Huisvesting VMBO-school de Marke-Zuid en sporthal Keizerslanden

Zowel het schoolgebouw de Marke Zuid van het Etty Hillesum Lyceum (vmbo) als sporthal Keizerslanden zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Bij de begroting 2018 was een krediet van €12 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan €10,5 miljoen voor een nieuwe vmbo-school van 9.000m².
Uit de business cases van 2019 kwam naar voren dat een gemeentelijke investering van €21,6 miljoen nodig is voor de nieuwbouw van een nieuwe vmbo-school van 9.000m². In de aan u gestuurde raadsmededeling is toegelicht dat deze stijging van het investeringsbedrag van €11,1 miljoen als autonoom is aan te merken.

In deze begroting is conform kaderbrief 2020 de hiermee samenhangende stijging van de kapitaalslasten van €522.000 structureel vanaf 2024 gedekt vanuit de algemene middelen. In de raadsmededeling staat ook dat het in januari 2020 het strategisch huisvestingsplan (SHP) door het Etty Hillesum Lyceum is afgerond. Uit het SHP blijkt dat Marke Noord volledig vrijgespeeld kan worden, zodat deze locatie om niet terugkomt naar de gemeente voor herontwikkeling. Daarvoor is het wel nodig dat de nieuwbouw voor 200 leerlingen meer moet worden gebouwd dan in de huidige plannen, een toevoeging van 1.200m² BVO. Deze toevoeging betekent een extra gemeentelijke investering, die wordt globaal ingeschat op circa €3,4 miljoen. Inclusief een risicobedrag voor extra parkeerplaatsen en inritten (€ 300.000), leidt deze toevoeging tot structureel extra kapitaalslasten van €175.000. Stichting Carmel heeft in gesprekken aangegeven de eventuele opbrengstenpotentie van de locatie Boerhave als extra bijdrage (bovenop hun toegezegde bijdrage) in te willen brengen. Doordat er met deze ontwikkeling verschillende locatie(s) vrijkomen (De Marke Noord en mogelijk Boerhave en een deel op de Marke Zuid), is het voorstel aan de raad om de hieruit voortkomende opbrengsten te gebruiken voor dekking van de extra kapitaallasten voor de benodigde uitbreiding van 1.200m² BVO. Het risico bestaat dat als gevolg van planologische en economische ontwikkelingen de opbrengsten lager uitvallen. Voorlopig gaan we ervan uit dat de opbrengsten uit de ontwikkellocaties, toereikend zijn om de extra kapitaalslasten van de uitbreiding met 1200m² te kunnen dekken. Na besluitvorming door de raad kunnen de business cases worden geactualiseerd en volgen de definitieve investeringsbedragen.

Sporthal Bathmen

De sporthal is gebouwd in 1978, dus ruim 40 jaar oud. Deze voldoet niet aan de accommodatie- eisen van de diverse sportbonden en het NOC-NSF. De investeringen die nodig zijn, hebben betrekking op:

  • de bouwkundige staat van de sporthal;
  • de verouderde technische installaties;
  • verouderde voorzieningen (kleedkamers, sanitair);
  • maatregelen in het kader van veiligheid en hygiëne.

Het gebouw is afgeschreven, maar er zijn geen middelen gereserveerd voor nieuwbouw. Vanuit de bouwkundige staat en bijbehorende veiligheidseisen is er een noodzaak tot aanpak van de sporthal en daarmee een autonome ontwikkeling.
Een goede inschatting van het totale investeringsbedrag voor vervanging van de sporthal Bathmen is nog niet te maken. Daarvoor is nader onderzoek nodig, waarbij ook naar de ruimtelijke kaders moet worden gekeken. Hierbij wordt ook nauw opgetrokken met de initiatiefnemers uit Bathmen die een voorstel voor nieuwbouw hebben aangeleverd. Voorlopig houden we in de begroting rekening met een totaal investeringsbedrag van €6 miljoen (bouwsom plus grondkosten, bijkomende kosten, afwaarderingen, indexering einde werk etc. conform sporthal Keizerslanden). Vertaald naar kapitaalslasten betekent dit een structurele last van €240.000 vanaf 2024.

Kindcentrum Rivierenwijk

In het onderwijsprogramma 2020 was een aanvraag opgenomen voor uitbreiding met twee groepen van Kindcentrum Rivierenwijk (KCR). Dit is eind 2019 afgewezen omdat er onvoldoende duidelijkheid was over de onderbouwing van de ruimtebehoefte en er een verwijzing mogelijk was voor huisvesting in de Bierstraat waar een gebouw leeg staat.
Uit de toelichting van het KCR is gebleken dat het KCR het belangstellingspercentage van leerlingen die in de Rivierenwijk wonen aannemelijk heeft onderbouwd en dat er maatregelen door het KCR zijn genomen om kinderen die niet in de Rivierenwijk wonen niet meer in te schrijven. Ook heeft het KCR aangetoond dat uit de meerjaren leerlingenprognose (15 jaar) blijkt dat er sprake is van een permanente ruimtebehoefte. Met name aan dit laatste punt hechten wij veel waarde. Bij de besluitvorming in 2012 over de realisering van het KCR is het belang van een goede onderwijsvoorzieningen juist voor kinderen in de Rivierenwijk het belangrijkste uitgangspunt geweest. Het KCR verwijzen naar de leegstand in de Bierstraat doet geen recht aan dit uitgangspunt. 

Gezien de permanente ruimtebehoefte voor een beperkt aantal groepen wordt daarom voorgesteld om de voorziening “uitbreiding” te laten prevaleren boven de voorziening “medegebruik in een ander gebouw” c.q. “het in gebruik nemen van een dislocatie”.
De raad wordt gevraagd voor de uitbreiding een investeringsbedrag van €650.970 beschikbaar te stellen conform het normbedrag van de VNG.
De kapitaallasten van de voorgestelde uitbreiding bedragen in het eerste jaar circa €34.600. Zoals in de eerste kwartaalrapportage 2020 is aangegeven kunnen deze lasten niet worden opgevangen binnen de vrijwel van kapitaallasten. Daarom moet een beroep worden gedaan op de algemene middelen.

Vaart in de haven

Vestiging van een containerterminal in de haven vraagt verbetering van de faciliteiten van de haven en extra middelen. Betere havenfaciliteiten kunnen ook leiden tot meer inkomsten uit havengeld. Voor het vrijgegeven van deze middelen wordt een voorstel ter besluitvorming voorgelegd. Daarnaast wordt vanuit de grondexploitatie Westfalenstraat geïnvesteerd in een kade. Deze wordt gedekt uit de erfpacht inkomsten.

Fietssnelweg Deventer Zutphen

In het kader van de Clean Tech Regio hebben wij met de gemeenten Zutphen en Lochem en de provincies Overijssel en Gelderland afspraken gemaakt over cofinanciering van de aanleg van een fietssnelweg tussen Deventer en Zutphen. Wij dragen uit het MIND budget €1 miljoen bij in de investering.

Erfpachtgrond S/Park

Conform de samenwerkingsovereenkomst met Nouryon en HMO investeert de gemeente in de gronden en geeft deze in erfpacht uit. In 2018 zijn de eerste gronden overgedragen. In 2021 is een go/no go moment op basis waarvan het tweede deel vrij gegeven kan worden.